top of page

הפעלה מותאמת

יכולת להבחין ולזהות מי מבני הבית נכנס הביתה ולממש אוטומטית כל תרחיש שאותו אדם ספציפית מעדיף שיבוצע כתלות ביום /בשעה וכו  המערכת תזהה ע"פ כניסת הסמארטפון או לחיצה על שלט רחוק.

bottom of page