top of page

בטיחות

המערכת תשמור על הבית בשנתנו או בהעדרנו מהבית

מגדירים למערכת כיצד להגיב? למי להודיע?

במקרי דליפת גז, שרפה, פיצוץ מים,

רעידת אדמה חס ושלום
המערכת תשלח את המסר שלנו

לכל מי שיוגדר לה בעקביות .

bottom of page